19 Sep 4 Jun 2014 IPA MNE

Jun 2014

Treći trening seminar i lokalni okrugli sto održan u Ulcinju

Treći trening seminar za lokalne NVO i lokalne vlasti održan je 16-17 juna 2014, u Ulcinju, koji je okupio dvadesetak učesnika, predstavnika različitih nevladinih organizacija, udruženja građana i lokalnih odbornika.

Trening seminar je organizovan u bliskoj saradnji sa opštinskom Kancelarijom za međunarodnu saradnju i projekte. Arslan Hajdinaga, šef kancelarije i Ardijan Mavrić, zamenik predsedavajućeg Skupštine opštine bili su gostujući govornici koji su se obratili učesnicima tokom treninga i pratećeg okruglog stola. Učesnici obe aktivnosti su bilii lokalne NVO koje se bave razvojem lokalne zajednice, udruženja žena, uduženja za prava omladine i dece, zaštitu životne sredine i kulturnog nasleđa, opštinski odbornici i lokalni mediji.

Organizaciju treninga, pripremu programa i dnevnog reda, kao i samu realizaciju treninga zajednički su sproveli ALDA regionalni programski koordinator i delegat LDA Nikšić. Glavni cilj je bio upoznavanje učesnika sa EU standardima i principima demokratskog upravljanja na lokalnom nivou sa posebnim fokusom na Kodeks dobre prakse za građansko učešće u procesu donošenja odluka Saveta Evrope. Tokom niza interaktivnih radionica, polaznici su sačinili spisak lokalno realizovanih dobrih praksi – mehanizama i pristupa efikasnoj komunikaciji, konsultacijama i učešću građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Pregled dobre prakse je uključio iskustva u komunikaciji između lokalnih samouprava i NVO, a najupečatljivija debata se vodila u vezi sa mehanizmima javnih konsultacija – javna rasprava o kriterijumima za finansiranje udruženja i za usvajanje opštinskog budžeta.

Drugi dan treninga bio je posvećen prezentacijama polaznika o iskustvu u radu sa lokalnom samoupravom i kreiranje preporuka koje treba usvojiti za poboljšanje učešća i odgovornosti u kreiranju javnih politika, s obzirom na činjenicu da opštinska Strategija za ekonomski razvoj u Ulcinju još uvek nije usvojena. Imajući to u vidu, predstavnici nevladinih organizacija prisutnih na treningu su se složili da nastave da rade zajedno na zagovaranju javnih konsultacija u pripremnoj fazi usvajanja Strategije, a dodatna radionica za NVO će se održati kako bi definisali moguće održive mehanizme (uključujući opštinskog službenika za saradnju sa NVO) koji će doprineti poboljšanju situacije u pogledu konsultacija i učešća u procesu donošenja odluka.

Dve organizacije “SOS Ulcinj” i NVO “Djeca Crne Gore”, dobitnici malih grantova u okviru projekta preuzeli su ulogu olakšavanja procesa, kako bi se pomoglo razvijanju dobre lokalne prakse u promovisanju civilnog dijaloga i učešća različitih delova lokalnog društva u procesu kreiranja lokalnih politika/odluka. Kako je dogovoreno, sledeći trening seminar o veštinama upravljanja projektnim ciklusom za dobitnike malih grantova i lokalne radionice NVO za promociju uvođenja nove lokalne prakse u javnim konsultacijama/učešću biće održan u Ulcinju, tokom septembra 2014.