30 Jul Evropske i naše teme

Oktobar 2008

Predstavljamo vam projekat podržan od strane Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine na konkursu “Interkulturalni dijalog” pod nazivom Evropske i naše teme.
Ovaj projekat realizovace Centar lokalne demokratije u saradnji sa lokalnom Yu-eco televizijom i Centrom za multikulralnost, a zamišljene je u dva dela, prvo organizovanje edukacije novinara lokalnih medija u Subotici u cilju generalno unapređenja kvaliteta izveštavanja o evropskim temama, a pored edukativne komponente, izradiće se serijal reportaža o konceptu interkulturalnog upravljanja na lokalnom nivou, evropskim standardima, i to kroz razgovore sa predstavnicima odgovarajućih odelejnja u Savetu Evrope, i u drugim interkulruralnim gradskim upravama, koje će biti i emitovane. Lokalni mediji mogu bitno doprineti afirmaciji evropskih vrednosti i principa interkulturalnog dijaloga i tolerancije imajući u vidu brojne programe podrške EU većem učešću građana u lokalnoj samoupravi, poštovanja različitosti i uspostavljanja javnog diskursa i adekvatnih mehanizama dijaloga sa građanima, pripadnicima različitih nacionalnih zajednica. Godina 2008., proglašena je evropskom godinom interkulturalnosti, 2009., je godina afirmacije razvoja – što sve umnogome može poslužiti kao opšti okvir medijske afirmacije i približavanja ovih tema građanima putem lokalnih medija. Povrh toga, imajući u vidu činjenicu da je Subotica uključena u mrežu 12 evropskih gradova interkulturalnosti, bilo bi od izuzetnog značaja da se i lokalni mediji aktivnije uključe i doprinesu ne samo boljem upoznavanju javnosti sa ovom aktuelnom temom u zemljama EU, već i da svojim programom afirmišu mogućnost uspostavljanja javnog dijaloga o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava u lokalnoj zajednici.

EVROPSKE I NAŠE TEMEEVROPSKE I NAŠE TEMEEVROPSKE I NAŠE TEME