23 Mar Fokus grupe na temu mobilnosti mladih

Regionalni istraživanje o mobilnosti mladih se sprovodi u okviru projekta “Balkanska regionalna platforma za učešće mladih i dijalog”. Kao deo istraživanja, Agencije/Centri lokalne demokratije sa Zapadnog Balkana organizovale su fokus grupe sa mladima od 15 do 30 godina.

Devet focus grupa je realizovano tokom jula i avgusta 2016. One su okupile mlade iz lokalnih zajednica, urbanih i ruralnih sredina, kako bi sagledali njihova viđenja na temu mobilnosti mladih. Fokus grupa sa mladima iz Subotice, Tavankuta i Sombora je održana 30.  jula u Tavankutu.

Cilj svake fokus grupe je bilo prikupljanje relevantnih informacija, podatka i mišljenja o mobilnosti mladih, u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, volontiranja, stažiranja, itd. Osim toga, oni su bili ohrabreni da diskutuju i analiziraju pitanja u pogledu mogućnosti i prepreka za učešće mladih.

Dobijeni rezultati kroz fokus grupe koristiće se za potrebe regionalnog istraživanja o mobilnosti mladih na Zapadnom Balkanu.

Za više informacija o istraživanju i samom projektu, posetite zvaničnu internet stranicu projekta: www.alda-balkan-youth.eu