24 Aug LDA Subotica realizuje projekat Lokalni građanski monitor

 

 

 

 

 

LDA Subotica realizuje projekat Lokalni građanski monitor

Projekat unapređenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave- WeBER – je trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija i kofinansira Kraljevina Holandija.

Opšti cilj WeBER-a je unapređenje učešća i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i medija u oblasti reforme javne uprave (RJU). WeBER ima za cilj:

razvijanje kapaciteta OCD za monitoring procesa RJU u zemljama Zapadnog Balkana;
• kreiranje održive platforme za saradnju javnih vlasti i civilnog društva na regionlanom i nacionalnom nivou, političkog dijaloga i kvalitetnog izveštavanja medija o RJU;
• jačanje uticaja lokalnih OCD i medijia na sprovođenje RJU na lokalnom nivou;
• unapređenje organizacione i finansijske održivosti mreže Think for Europe (TEN) i njenih organizacija članica.

Projekat WeBER realizuje mreža Think for Europe (TEN) koju čine OCD iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Makedonije, Crne Gore i Srbije, kao i Centar za evropske politike iz Brisela, dok je koordinator projekta Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda.

WeBER metodologija obuhvata različite komponente aktivnosti usmerene na unapređenje kapaciteta OCD za učešće u RJU, stvarajući prostor za njihov dijalog sa javnim vlastima (WeBER Platforma), kao i stvaranje osnova za njihovu saradnju- PAR Monitor.

Jedna od komponenti je i Program malih grantova za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou u Srbiji, koja ima za cilj podršku lokalnim OCD, medijima i građanima za monitoring i praćenje efekata reforme javne uprave na lokalnom nivou.

LDA Subotica je jedan od nosilaca projekta iz Programa malih grantova. Naš projekat Lokalni građanski monitor doprinosi unapređenju principa odgovornosti u oblasti ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja. Projektne aktivnosti uključuju edukativne seminare, istraživački rad, objavljivanje analitičkih tekstova, promociju dobre prakse i pripremu i izradu  publikacije o lokalnoj praksi u pet obuhvaćenih opština: Subotica, Bačka Topola, Ruma, Sombor i Kanjiža.

LDA Subotica realizuje aktivnosti u saradnji sa lokalnim e-portalom Magločistač (www.maglocistac.rs).