PROGRAM OBUKE ZA JAČANJE KAPACITETA MESNIH ZAJEDNICA: RAZVIJANJE OBLIKA KONSULTOVANJA SA GRAĐANIMA I REŠAVANJA KONFLIKATA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
 
Jačanje kapaciteta mesnih zajednica za njihovo aktivno učešće u demokratskom upravljanju na lokalnom nivou podrazumeva između ostalog i upoznavanje predstavnika izabranih organa MZ sa evropskim standardima i principima funkcionisanja efikasne i odgovorne lokalne samouprave. Sve je više inicijativa u zemljama Evropske unije koje podržavaju koncept aktivnog građanina u lokalnoj zajednici i uključivanja interesnih grupa građana u proces odlučivanja, kao ključnog kriterijuma demokratičnosti društva i izgrađenosti demokratskih institucija. Ovaj koncept još više dobija na značaju imajući u vidu reforme sistema lokalne samouprave u Srbiji u kontekstu EU integracija, kao i njihovo intenziviranje nakon parafiranja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, koji između ostalog podrazumeva i ispunjavanje obaveza u pogledu uspostavljanja istinske decentralizacije vlasti. Na taj način, lokalne vlasti u Srbiji postaju značajni učesnik budućeg procesa EU integracija.

Program EIDHR samo je jedan od EU Programa podrške zaštiti i unapređenju prava građana, afirmaciji demokratskih reformi kroz promovisanje participacije i zastupljenosti građana u javnom životu, unapređenju međunacionalne tolerancije i razumevanja. Centar lokalne demokratije Subotica realizuje ovaj projekat u saradnji sa Opštinom Subotica i grupom nevladinih organizacija.