18 Nov Lokalne koalicije za EU integracije

Novembar 2009.

Više detalja o projektu?
Objasnimo ovaj projekat korak po korak:

Lokalne: projekat nastoji da stvori efektnu institucionalizovanu, komunikacionu strukturu između opštinske administracije i lokalnih nevladinih oragnizacija što do sada nije bio slučaj.. S obzirom na nedostatak administrativnih kapaciteta, očito je da bi razvoj strukture koja će raditi na stvaranju tima i realizaciji projekata finansiranih od strane Evropske unije (EU) doveo do velikog napretka. Napredak bi bio uočljiv pogotovo u manjim opštinama, najviše u multikulturalnim lokalnim zajednicama, koje su pogodne za razvijanje širokog spektra mogućih predloga projekata u skladu sa EU sadržajima, uključujući i programe kao što su :  „Program prekogranične saradnje“ i „Programi susedske saradnje“.

Koalicije: Postavljenjem koordinatora za evropske intergacije pri opštini, zaduženog za područje prijavljivanja predloga projekata i njihovu kasniju realizaciju  sredstvima EU, doći ćemo u stanje bolje obaveštenosti o mogućnostima prijavljivanja projekata, o razmeni informacija sa lokalnim nevladinim organizacijama kao i o koordinaciji sa različitim opštinskim institucijama. Koalicije bi trebalo da stvore više mogućnosti organizacijama građanskog društva i ekspertima da postanu deo procesa pripreme i usvajanja lokalnih sektorskih politika, zatim razvoja strategija i prijavljivanja projekata u bliskoj saradnji sa lokalnom vlasti.

EU integracije: Koordinator za evropske integracije postaje opštinski administrativni mehanizam sposoban da unapredi  vidljivost i omogući bolje rezultate lokalne vlasti posebno u oblastima a) korišćenja EU fondova  i b ) uključivanja šire drušvene zajednice kao ciljne grupe i korisnika pogodnosti novih projekata.

Ko je nosilac ovog projekta i koliko će trajati njegova realizacija?
Centar lokalne demokratije (LDA) Subotica podneo je ovaj projekat u saradnji sa Centrom za regionalizam iz Novog Sada. Projekat je zvanično odobren i finansiran od strane Instituta za održive zajednice  (ISC) u oktobru 2009. godine i trajaće godinu dana.

Glavni cilj projekta
Osnovni cilj projekta ogleda se u podršci lokalnom nivou u povećanju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija putem odabira koordinatora za evropske integracije kao i u pomoći pri izgradnji administrativnih kapaciteta za primenu evropskih standarda, prijavljivanjem projekata za sredstva iz EU fondova i saradnjom u cilju stvaranja dobrog loakalnog upravljanja.
Cilj celokupnog projekta je ustanovljavanje pozicije koordinatora za evropske integracije u prekograničnim lokalnim opštinama i to kroz realizaciju nekoliko aktivnosti: aktivno javno zagovaranje među građanima, stvaranje koalicija između organizacija civilnog društva, članova lokalnih mesnih zajednica, eksperata itd. Realizacija u praksi uključuje metod trening-seminara, razmene informacija, štampanja preporuka eksperata dobijenih na treninzima u lokalnim samoupravama, ‘peer-to-peer’ razmenu iskustva u saradnji i razvoj potencijala za podnošenje predloga projekata ka EU fondovima.

Ciljna grupa
Glavna ciljna grupa su izabrani lokalni funckioneri (donosioci odluka), članovi kabineta gradonačelnika, gradonačelnik, članovi lokalne skupštine, organizacije građanskog društva i predstavnici mesnih zajednica u šest vojvođanskih opština: Apatin, Bač, Kikinda, Novi Bečej, Kovačica i Subotica. Šira ciljna grupa obuhvata organizacije koje rade na izgradnji lokalne demokratije, ljudskih i manjinskih prava, organizacije žena, omladinske grupe, kao i profesionalne asocijacije. U projekat će biti uključena i šira javnost i proces javnog zagovaranja među biračima putem niza uličnih događaja i medijskih kampanja, s ciljem obaveštavanja građana o samom procesu proširenja Evropske unije kao i njihovo informisanje o ulozi koju bi trebali imati u tom procesu. Glavni benefit projekta odnosi se na lokalne samouprave obuhvaćene ovim projektom, lokalne institucije i građane uključene u rad lokalne samouprave.

Projektne aktivnosti

S obzirom da je glavni cilj projekta uspostavljanje i početak rada koordinatora za evropske integracije, radi ostvarenja planiranog rezultata projekta, predviđene su detaljne aktivnosti koje će se realizovati kroz nekoliko faza:

  1. Otvaranje tematske konferencije u Subotici  koja će sadržati radionice ne temu:  1) EU regionalne politike – istorijsko nasleđe i potencijali za buduće EU integracije;  2) proširenje Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana; 3) Vojvodina kao deo evropskih integracija – izazovi i perspektive; 4) loklna samouprava i EU integracije.
  2. Održavanje treining seminara u opštinama Apatin, Bač, Kikinda, Novi Bečej i u Kovačica u saradnji sa predstavnicima opština, dok su ciljne grupe izabrani funkcioneri na čelu različitih opštinskih odeljenja, administratori, predstavnici mesnih zajednica, lokalnih nevladinih organizacija itc. Glavna tema radnih grupa biće: regionalna politika EU – institucije i podrške različitim programima.
  3. Pisanje i pripremanje ekspertske preporuke. One se pripremaju nakon aktivnog učešća eksperata u treninzima  namenjenim stvaranju pregleda karakteristike i nasleđa opštine, analize situacije i pisanje predloga preporuka za odabir koordinatora za evropske integracije, definisanje njegove uloge, zadataka i opsega dužnosti, kao i definisanje neophodnih koraka za donošenje odluka o uspostavljanju nove funkcije. Preporuke namenjene opštinama obuhvaćenim projektom biće objavljene u posebnoj publikaciji.
  4. Komunikacione i aktivnosti podizanja vidljivosti projekta kao i medijska kampanja biće realizovani u saradnji sa organizacijama sa kojima će biti uspostavljena koalicija na lokalnom nivou na teritoriji opština uključenih u projekat. Celokupan bužet namenjen uličnim aktivnostima povodom organizovanja „Dana Evrope – 9. maj“ biće podeljen među šest opština. Svaka od njih organzovaće zasebne promotivne kampanje koje će uključiti najmanje  konferenciju za medije, prezentaciju i promociju digitalne publikacije (CD), pokretanje građanskih peticija kao rezultat razumevanja potrebe uspostavljanja koordinatora za evropske integracije kao i i zagovaranje za njegovo uspostavljanje, postavljanje promotivnih štandova sa materijalima o Evropskoj uniji i uz niz omladinskih deđavanja na glavnom trgu.

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti:
Projektne aktivnosti trebalo bi da pomognu dostizanje razumevanja o opštoj korisnosti i unapređenju poznavanja specifične tematike funkcionisanja Evropske unije, boljeg pozicioniranja lokalnih samouprava u novim uslovima u procesu priključenja Evropskoj uniji kao i stvaranje inicijativa građana malih lokalnih samouprava na javno zagovaranje zarad uvođenja standarda Evropske unije, kao njihov doprinos procesu. Očekivani rezultati odnose se na:

  1. Uspostavljanje koordinatora za evropske integracije u okviru lokalne samouprave sa ulogom približavanja prekograničnih opština evropskim integracijama (aktivno zagovaranje sa građanima)
  2. Razumevanje koristi ostvarivanja nove funkcije i veće uključenosti lokalnih funckionera, predstavnika mesnih zajednica u kampanju o mogućnostima doprinosa lokala procesu pridruživanja, i
  3. Ostvarivanje preporuka eksperata (za pet opština) kao sredstva zagovaranja pri odabiru koordinatora za evropske integracije i definisanje njegove održivosti.