18 Mar Lokalni građanski monitor u Somboru: Dostupnost informacija od javnog značaja na lokalnom nivou

U okviru projekta „Lokalni građanski monitor“ koji sprovodi Centar lokalne demokratije (LDA) iz Subotice, organizovana je fokus grupa sa predstavnicima OCD iz Sombora na temu primene postojećeg zakonodavnog i institucionslnog okvira prava na pristup informacijama od javnog značaja na nivou lokalne samouprave.
Ovaj projekat uključuje tri glavna aktera kao “prirodne” partnere – lokalnu samoupravu, lokalne OCD i lokalne medije u rešavanju potrebe za unapređenjem principa odgovornosti u okviru reforme javne uprave, kao jedne od najznačajnijih oblasti u procesu evropskih integracija naše zemlje u EU.
U okviru istraživanja o lokalnim praksama, predstavnici OCD iz Sombora su imali mogućnost da iznesu svoja iskustva vezano za pružanje pravovremenih i sadržajnih informacija kroz Opštinski Informator, Opštinski veb-sajt i druge mehanizme komunikacije između lokalne samouprave i građana.
Učesnici fokus grupe, predstavnici lokalnih nevladnih organizacija, konstatuju da je informisanje o radu lokalne samouprave ispunjava propisanu formu, ali se uočava nedostatak konkretnih i valjanih informacija. Takođe, nedostaje upotreba direktnijeg pristupa u komunikaciji sa građanima, kao što je npr. alat “Pitajte gradonačelnika”, koji se ne primenjuje dosledno.
Istaknut je i problem nezainteresovanosti odnosno nedovoljne osveštenosti građana da prate rad lokalne samouprave čak i kroz dostupne mehanizme, dok zahtevanje adekvatnih infomacija predstavlja pravo koje se slabo koristi u praksi.
Nalazi sa ove fokus grupe, kao i analiza stanja u Subotici, Bačkoj Topoli, Rumi i Kanjiži, biće deo publikacije o lokalnoj praksi unapređenja principa odgovornosti u oblasti ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja.