13 Apr Mreža za razvoj Subotice

Mreža za razvoj osnovana je na inicijativu Grada Subotice u cilju unapređenja saradnje i koordinacije institucija javnog, civilnog i privatnog sektora uključenih u pripremu i realizaciju projekata prema domaćim i stranim programima i fondovima podrške koji mogu da se iskoriste za razvoj Grada u svim oblastima života. Mreža za razvoj ima za cilj objedinjavanje lokalnih resursa, organizacijskih kapaciteta, znanja i ekspertize za efikasno praćenje i realizaciju ciljeva definisanih razvojnim dokumentima Grada.

Članstvo u Mreži je dobrovoljno a čine je organizacije i institucije zainteresovane za uspostavljanje međusektorskih partnerstava na bazi sporazuma o saradnji, zajedničku pripremu i realizaciju razvojnih projekata u funkciji efektivnog doprinosa usvojenim strateškim razvojnim opredeljenjima Grada. Mreža kao neformalna asocijacija za razvoj sastaje se najmanje jedanput godišnje na inicijativu Koordinatora Mreže, deluje kontinuirano, a sastaje se u vidu sednica Konferencije ili Koordinacionog tela zaduženog za planiranje I praćenje aktivnosti Mreže, uspostavljene kao oblik/mehanizam kontinuiranog konsultovanja i participacije u procesu realizacije razvojnih strategija. Mreža za razvoj Subotice kao oblik međusektorskog partnerstva realizuje aktivnosti među kojima su ključne: formiranje i ažuriranje podataka o institucijama i organizacijama članovima Mreže, te njihovim zaposlenima sa relevantnim stručnim profilom i znanjem, planiranja zajedničkih aktivnosti, formiranja platforme, ili drugih sredstava međusobne kontinuirane komunikacije radi operacionalizacije zajednički planiranih, odnosno dogovorenih aktivnosti, održavanje redovnih sastanaka na temu saradnje na raspisima i projektima, kao i razmena iskustava, odnosno dobre/loše prakse. Članice mreže će se u skladu sa sopstvenim interesovanjima, organizacijskim kapacitetima i raspoloživim resursima angažovati u saradnji sa drugim članicama i-ili Mrežom u celini, na ispunjavanju ciljeva Mreže.

 

Mreža za razvoj Subotice