Šta su Centri Lokalne Demokratije

 

Zašto su osnovane

 

Agencije lokalne demokratije nastale su kao izraz želje lokalnih i regionalnih vlasti Evrope da pruže podršku i pomoć lokalnim vlastima tokom ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Prva Agencija osnovana je u Subotici, 1993. godine.

U početnoj fazi aktivnosti Agencija bile su usmerene na pružanje humanitarne pomoći a ubrzo potom one bivaju uključene u složeni proces revitalizacije lokalnih zajednica u najširem smislu, obnove poverenja i dijaloga između različitih etničkih grupa i zaštite ljudskih prava.

Agencije lokalne demokratije danas predstavljaju značajne aktere u procesu stabilizacije i dugoročnog jačanja demokratskih institucija u zemljama Jugoistočne Evrope.

 

 

Ciljevi i prioriteti

 

Svaka Agencije lokalne demokratije ostvaruje aktivnosti u skladu sa misijom i principima Asocijacije Agencija lokalne demokratije:

 • Promovisanje i razvoj lokalne demokratije
 • Podrška demokratskoj participaciji građana u lokalnoj samoupravi
 • Zaštita ljudskih i manjinskih prava

Pored toga, svaka od Agencija realizuje sopstvene programe na lokalnom planu u skladu sa organizacijskim kakarakteristikama i definisanim prioritetima.

Baza podataka sadrži kratak pregled uspešno realizovanih projekata svih jedanaest Agencija lokalne demokratije.

 

Kako funkcionišu Agencije lokalne demokratije?

 

Svaka Agencija deluje kao nezavisna organizacija. Neke od njih registrovane su kao nevladine organizacije, ili kao međunarodne nevladine organizacije a pojedine deluju kao ogranak ili predstavništvo svoje liderske organizacije. Ovakva fleksibilnost u pristupu u stvari je izraz slobode u određivanju organizacijskog modela, u zavisnosti od partnerske mreže i lokalnih uslova.

Za svaku Agenciju lokalne demokratije imenuje se projekt menadžer, odnosno Delegat koga biraju partnerske organizacije uključene u podršku projektima Agencije a odluku donosi Asocijacija Agencija. Delegati su od suštinskog značaja za efikasno funkcionisanje Agencija. Njihove složene obaveze i odgovornosti se između ostalog sastoje od:

 • Procena potreba lokalne zajednice
 • Izrada predloga projekata
 • Implementacija projekata
 • Finansijska odgovornost
 • Organizacijski menadžment
 • Predstavlja Agenciju u zemlji i inostranstvu

U većini kancelarija pored Delegata radi i tim saradnika odnosno projekt menadžera zaduženih za realizaciju projektnih aktivnosti.

Gradovi domaćini Agencija lokalne demokratije su od suštinskog značaja za njihov rad, ali se u većini slučajeva radi o partnerskoj saradnji većeg broja lokalnih vlasti koje pružaju podršku projektima Agencija. Lokalni partneri su aktivno uključeni u projektne aktivnosti, iniciraju nove ideje i oblasti rada uz uvažavanje lokalnih potreba grada domaćina.

Druga značajna karakteristika Agencija je njihovo delovanje uz podršku mreže evropskih gradova i regiona kao nevladinih organizacija.

Multilateralna saradnja u kojoj sudeluju lokalne vlasti i nevladine organizacije na ostvarivanju zajedničkog cilja predstavlja suštinu delovanja Agencija lokalne demokratije i umnogome obogaćuje sadržaj njihovih aktivnosti doprinoseći unapređenju razmene znanja i iskustava u okviru ovako uspostavljene partnerske mreže.

Više od 170 lokalnih i regionalnih vlasti odnosno nevladinih organizacija iz 17 zemalja Evrope učestvuje u partnerskoj saradnji sa Agencijama lokalne demokratije.

Lista partnera koji podržavaju rad Agencija prikazana je u Bazi podataka.

Važno je naglasiti da nije reč samo o institucionalnoj saradnji, već i o brojnim ličnim kontaktima i prijateljstvima koja su vremenom uspostavljana i koja se neguju kroz uspešne aktivnosti Agencija lokalne demokratije.

 


Asocijacija Agencija Lokalne Demokratije

 

 

Osnivanje

 

Porast broja Agencija kao i proširenje obima njihovih aktivnosti doveli su do osnivanja Asocijacije, kao samostalnog pravnog subjekta. Savet Evrope odobrio je 1999. osnivanje Asocijacije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Francuske. Zakonska registracija ovako umrežene organizacije doprinela je unapređenju rada samih Agencija odnosno ostvarivanju koncepta decentralizovane saradnje.

 

Uloga Asocijacije

 

Asocijacija ima ulogu da:

 • Koordinira aktivnosti Agencija lokalne demokratije;
 • Doprinosi obezbeđivanju sredstava za realizaciju zajedničkih projekata
 • Obezbeđuje delegatima neophodnu tehničku i administrativnu podršku
 • Prima dobrovoljne priloge od nacionalnih, lokalnih i regionalnih vlasti, fondacija i drugih institucija za realizaciju zajedničkih i posebnih projekata Agencija lokalne demokratije.
 • Predstavlja i zastupa Agencije u kontaktu sa ovim institucijama i obezbeđuje potrebne uslove za korišćenje donatorskih sredstava.
 • Planira i organizuje trening seminare za Delegate, asistente projekata i druge partnerske organizacije.
 • Obezbeđuje forum za raspravu o programima aktivnosti i strategiji razvoja Agencija Lokalne Demokratije.
 • Promoviše aktivnosti Agencija i međunarodnu ulogu lokalnih vlasti Evrope u oblasti razvoja lokalne demokratije, zaštite ljudskih i manjinskih prava.

   

Način funkcionisanja Asocijacije

 

 

Funkcionisanje Asocijacije podržava Sekretarijat i Biro Saveta Evrope, sednica Generalne Skupštine održava se jedanput godišnje. Asocijacija ima i svoj Upravni odbor zadužen za koordinaciju aktivnosti. Imena članova Upravnog odbora nalaze se u Bazi podataka.

Partneri Centra lokalne demokratije su:

Wolverhampton gradsko veće, VB,
Buskerud gradsko veće, Norveška
Narvik gradsko veće, Norveška
Philia – asocijacija multietničkih opština Jugoistočne Europe,
Centar za regionalizam,
Manjinska samouprava Segedin, Mađarska,
Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad.

 

Statut

 

Na osnovu člana 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ (Službeni list SFRJ» broj 42/90), Osnivačka skupština Udruženja građana «Centar lokalne demokratije» Subotica, na samoj sednici održanoj dana 22.07.1998. godine, usvojila je STATUT UDRUŽENJA GRAĐANA «CENTAR LOKALNE DEMOKRATIJE» SUBOTICA.

Download


Centar Lokalne Demokratije: prva decenija podrške konsolidaciji lokalne demokratije u Jugoistočnoj Evropi

 

Bilten aktivnosti Centar Lokalne Demokratije Subotica sadrži kraći pregled projekata realizovanih tokom protekle decenije uz podršku Saveta Evrope i Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, počev od samog osnivanja prve Agencije u Subotici 1993., potom formiranja Asocijacije Agencija Lokalne demokratije 1999, kao široke mreže lokalnih i regionalnih vlasti, nevladinih organizacija Evrope posvećene jačanju lokalnog razvoja u našem regionu.

Pored Predgovora čiji autor je Dr. Nadia Ćuk Skenderović, raniji Delegat Centara Lokalne Demokratije, a danas zamenik šefa Misije Saveta Evrope u Beogradu, publikacija sadrži osnovne informacije o aktivnostima, sadržaju i karakteru brojnih projekata ostvarenih tokom protekle decenije, pregled projektnih aktivnosti u toku, kao i primere funkcionisanja Agencija osnovanih u najranijoj fazi ove inicijative.

Publikacija je pripremljena povodom obeležavanja 10-godišnjice osnivanja prvog Centra Lokalne Demokratije u Subotici i u tom okviru pripreme i organizacije međunarodne konferencije koja se održava 19 jula 2003 u Gradskoj kući u Subotici. Istovremeno ona će biti predstavljena  učesnicima ovog skupa, to jest predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti, nevladinih i međunarodnih organizacija Evrope, partnerima u prekograničnoj i euro- regionalnoj saradnji koja sve više dobija na značaju nakon učlanjivanja naše zemlje u Savet Evrope i intenziviranju napora usmerenih ka priključivanju evropskim integracionim procesima.

Izdavanje ove publikacije, kao i brojnih ranijih izdavačkih poduhvata Centara Lokalne Demokratije Subotica, omogućeno je zahvaljujući podršci Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Download