29 Jul Regionalna partnerstva za interkulturalnu saradnju – Jun 2009

Projektat Evropske komisije – CARDS
Jun 2009

Grad Subotica, Asocijacija Agencija lokalnih demokratije – ALDA, Agencija lokalne demokratije – LDA Subotica, LDA Osijek, LDA Mostar su partneri na projektu podržanom od strane Evropske unije pod nazivom: Regionalna partnerstva Interkulturalnosti, odobrenim u sklopu programa:

PODRŠKA DIJALOGU SA CIVILNIM DRUŠTVOM: JAČANJE PARTNERSTAVA IZMEĐU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I VLASTI U CILJU PROMOCIJE MANJINSKIH PRAVA U REGIONU
CARDS Regionalni Programe 2006

UVODNA KONFERENCIJA: 6/7 JUL 2009. godine, BRISEL

Programe podrške civilnom sektoru jedan je od tri programa Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje, u okviru kojeg se organizuje uvodna konferencija za projekte odobrene putem poziva za apliciranje “Podrška dijalogu sa civilnim društvom – ‘People to people actions’: Jačanje partnerstva između organizacija civilnog društva i vlasti u cilju promocije manjinskih prava u regionu.” Projekat je finansiran u okviru CARDS Regionalnog  Programa 2006 (EuropeAid/126361/C/ACT/Multi). Osim prostora za upoznavanje i umrežavanje učesnika (korisnika sredstava međusobno i sa predstavnicima Evropske komisije), uvodna konferencija će omogućiti i upoznavanje stakeholdera na Evropskom nivou.

Sam projekat, koji ima za cilj jačanje partnerstava između organizacija civilnog društva i vlasti radi promocije manjinskih prava u regionu, zvanično je odobren od strane Evropske Komisije u maju 2009. godine i trajaće dve godine. Grad Subotica, (u ulozi podnosioca projekta) ALDA, medijska kuća “Light House” centar iz Wolverhamptona (Velika Britanija), Agencije lokalne demokratije – LDA Subotica, Osijek i Mostar zajedni su aplicirali za ovaj projekat. Aktivnosti projekta će biti locirane u Srbiji, Bosni i Herzegovini i Hrvatskoj, tj. u gradovima sa sedištem LDA:  Subotica, Mostar i Osijek.

Projektna ideja je usmerena na osnaživanje uloge lokalnog civilnog društva u nastojanjima uključivanja lokalne samouprave po osnovu dva ključna pitanja relevantna za dalji proces Evropskih integracija Srbije i zemalja uključenih u integracione procese, a odnose se na: a) efektivnu implementaciju manjiskih prava i b) učešće građana na lokalu i c) promocija značaja informisanosti i uključenosti u donošenje strategija i zakona, posebno uticaja na pravne akte koji se odnose na poštovanje različitosti, kao i mehanizama i institucija saradnje sa drugim akterima uključenim, putem organizacija civilnog društva koja deluju na lokalnom nivou i nacionalnih manjina ili njihovih veća. Poslednji cilj je usko povezan sa pozicioniranjem Grada Subotice kao promotera dobre prakse interkulturalnog upravljanja prepoznatljivog kako na nivou Srbije tako i na regionalnom tj. Evropskom nivou.

Projektno predviđene aktivnosti sastoje se iz delova: promocija i vidljivost akcija, putem uspostavljanja interaktivne web strane, publikacija, višejezičkih elektronskih časopisa, kratkih dokumentarnih filmova na temu učešća građana, gradova i regiona, i slične aktivnosti. Drugi deo iscrtan je na programe jačanja lokalnih kapaciteta koji se sastoji iz tri tematske škole lokalne demokratije, od kojih će prva biti održana u Subotici – Trening seminar na temu Interkulturalno upravljanje namenjeno lokalnim predstavnicima vlasti i predstavnicima organizacija civilnog društva. Druga tematska škola biće organizovana u Osijeku – Omladinski trening seminar o interkulturalnom razumevanju i toleranciji; dok će treća škola biti smeštena u Mostaru – Međunarodna konferencija dobre lokalne prakse o učešću nacionalnih manjina u lokalnoj samoupravi. Treći deo projekta usmeren je na Interkulturalnu razmenu BUDI – JA (orig. BE-ME), uključujući trodnevnu studijsku posetu, zatim jednodnevni tematski okrugli stol u Subotici koji će okupiti partnerske gradove iz regiona (Subotica, Osijek and Mostar), a održavaće se u uporedo sa kulturnim manifestacijama nacionalnih manjina.