12 Jul Trening u Subotici – Pregovaračko poglavlje 22 –Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

U okviru Vojvođanske inicijative za EU, 30. juna je organizovan trening u saradnji sa Gradom Subotica (Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj)

Program obuke je sproveden sa ciljem boljeg informisanja lokalnih NVO, predstavnika loklanih samouprava, RRA, lokalne javnosti i drugih relevantnih aktera iz opština AP Vojvodine sa “screening” izveštajima, pregovaračkim pozicijama, sektorskim akcionim planovima i pripremom predstojećih faza u procesu pregovaračkog procesa, sa posebnim osvrtom na poglavlje 22.

Obuku je pripremio i vodio g. Andrija Pejović, trener i konsultant, član NKEU.
On je predstavio zakonodavni okvir za uspostavljanje institucionalnih struktura koje moraju postojati kako bi se omogućilo višegodišnje programiranje na nacionalnom i regionalnom nivou, omogućila fleksibilnost budžeta, postojanje nacionalnih i lokalnih sposobnosti za sufinansiranje, kao i osiguranje sigurne i efikasne finansijske kontrole i revizije intervencija.

Predavač je ponovio potrebu za dugoročnim planiranjem politike i usvajanjem nacionalne razvojne strategije kao opšteg okvira za korišćenje raspoloživih fondova EU kada Srbija postane punopravna članica EU. Neki učesnici su tokom rasprave izrazili zabrinutost u pogledu kašnjenja u procesu reforme javne uprave, kao i kapaciteta opština za uspostavljanje struktura međuopštinske saradnje što je neophodan preduslov za bolju apsorpciju ovih sredstava.

U zaključku su date konkretne preporuke u pogledu razvoja profesionalnih kadrova i potrebe za zadržavanjem iskusnih stručnjaka za upravljanje projektima EU u odgovarajućim ministarstvima.