Vojvođanska inicijativa za EU (http://www.vieu.org.rs) je mreža organizacija civilnog društva osnovana 9. marta 2016. godine u cilju unapređenog učešća javnosti i građana u reformskim procesima usmerenih ka pridruživanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Vojvođansku inicijativu za Evropsku uniju su potpisivanjem Sporazuma o osnivanju formirale sledeće organizacije: Centar za regionalizam, Novosadaska novinarska škola, Zelena mreža Vojvodine, Asocijacija potrošača Srbije (APOS), Centar lokalne demokratije (LDA Subotica), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Građanski fond Panonija i Pokret gorana Vojvodine. VIEU broji preko 30 nevladinih organizacija a broj zainteresovanih organizacija za članstvo u ovoj mreži se kontinuirano povećava imajući u vidu potrebu veće uključenosti civilnog sektora u proces javnog konsultovanja u pripremi, izradi i realizaciji akcionih planova za pregovaračka poglavlja. Platforma za saradnju sa javnim sektorom uspostavljena je 24. marta 2016. kada je Odbor za EU integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine APV je usvojio zaključak o saradnji između Skupštine AP Vojvodine i VIEU uz najavu uvođenja „prazne stolice“ gde će civilni sektor moći da iznese stavove civilnog društva bez prava odlučivanja.

Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i TACSO Programa za podršku civilnom društvu Vojvođanska inicijativa za EU realizuje svoje prve konkretne aktivnosti u skladu sa glavnim ciljevima  i misijom mreže.

Tokom 2016 i 2017 naše glavne aktivnosti su:

  • Osnaživanje organizacija civilnog društva na pokrajinskom nivou za proaktivno učešće i doprinos procesu donošenja odluka u okviru planiranih sektorskih reformi i pregovora o pridruživanju Srbije EU;
  • Uspostavljanje konsultativnog mehanizma za učešće civilnog sektora, lokalnih samouprava i zainteresovane javnosti u pokrajini vezano za pregovaračka poglavlja 10, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
  • Kontinurano unapređivanje javne informisanosti i jačanje svesti građana o procesu pristupanja u punopravno članstvo EU, koristima i obavezama koje iz njega proizilaze;
  • Uspostavljanje mehanizma i za kontinuirani dijalog i razmenu informacija sa državnim institucijama u okviru pregovaračkog procesa;
  • Praćenje primene i procena stepena efektivne realizacije javnih politika i reformi u nadležnosti pokrajinskih organa vlasti u okviru procesa pristupanja Srbije EU.