17 Aug Преглед и анализа локалне праксе у општинама Суботица, Бачка Топола, Кањижа, Рума, Сомбор

Центар локалне демократије у оквиру пројекта Локални грађански монитор, израдио је Преглед и анализу локалне праксе у области слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Истраживање и  преглед локалне праксе обухватају Суботицу, Бачку Тополу, Кањижу, Руму и Сомбор. На узорку од пет општина, истраживање има у фокусу принцип – Одговорност јавних власти и то са аспекта примене постојећег законодавног и институционалног оквира који се односи на право на приступ информацијама од јавног значаја. Спроведене активности на пројекту у периоду од јуна 2017. до марта 2018. године обухватиле су локалне јавне дебате, локални тематски округли сто, истраживање путем упитника,преглед локалне праксе информисања јавности и грађана од стране локалне самоуправе, и организацију фокус група у општинама, као и објаву аналитичких прилога на онлине порталу Маглочистач: https://maglocistac.rs.

Извештај и коментари прикупљени током јавне дебате и фокус група одржаних са циљном групом чине саставни део ове анализе: Укупно 62 учесника, од којих је осам представника локалне самоуправе (то јест службеника локалне самоуправе надлежних за процедуру обраде захтева по основу закона), шест локалних медија (два из Суботице и по један из других општина), и 48 локалних организација цивилног друштва активних у различитим областима.

Истраживање је обухватало четири кључна критеријума у области пружања информација од јавног значаја: а) проактивну транспарентност, б)  целовитост, ажурност, разумљивост и доступност информација, ц) начин, процедуре и локалну праксу пружања информација у складу са законом, д)  редовност праћења, анализе  и извештавања о локалној пракси остваривања права на информације од јавног значаја.

Сумарни резултати истраживања указују на постојање различите перцепције о ефективном функционисању локалне јавне управе у области приступа информацијама од јавног значаја – са аспекта самих локалних самоуправа са једне и грађана, ОЦД и локалних медија – као корисника њихових услуга са друге стране.

Преузмите резултате истраживања на следећем линку: ЛИНК

Такође, резултати у највећој мери потврђују чињеницу да се на нивоу власти најближем грађанима у највећој мери  поштује Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја.   Број од преко 300 захтева достављених  у периоду од 12 месеци, као и висок проценат (преко 90%) целовитих и благовремено достављених одговора  указује такође да је процедура постала саставни део перформанси локалне самоуправе.  Ово тако упућује на закључак да код надлежних службеника у администрацији постоји и све је више присутна свест о значају ове функције локалне самоуправе.

Свих пет локалних самоуправа велику пажњу посвећују службеној веб презентацији као својеврсној „интернет разгледници“ доступној за све просечно информатички образоване грађане. Испитаници из редова организација цивилног друштва у највећој мери користе веб презентацију као извор информисања, као и доступне услуге које пружа локална управа путем интернета. У свих пет локалних самоуправа Информатор о раду општинских органа у ПДФ формату који се ажурира углавном на месечном нивоу. Информатор  садржи најбитније податке у вези са радом органа локалне самоуправе, и налази се на насловним страницама веб презентације или се могу наћи на одговарајућем подменију. Истраживање је ипак показало да заинтересовани грађани и ОЦД тешко могу да дођу до тражених информација с обзиром на формат овог документа. Његово реформатирање и прилагођавање корисницима знатно би допринело унапређењу  принципа и локалне праксе проактивне транспарентности.