5 Mart 2014 IPA MNE

19 Sep 5 Mart 2014 IPA MNE

Mart 2014

Obuka o veštinama upravljanja projektnim ciklusom za osam lokalnih NVO u Crnoj Gori

 

Dana 28. februara 2014. Opština Bijelo Polje, bila je domaćin prvog sastanka i obuke organizovane za osam nevladinih organizacija – korisnika komponente malih grantova koji će biti u fokusu druge godine ALDA projekta “Lokalne koalicije za razvoj zajednice”.

Mali grantovi su dodeljeni u oblasti unapređenja učešća građana na lokalnom nivou, osnaživanja mladih kroz volontiranje, pružanje socijalnih usluga i pomoći ženama i deci žrtvama nasilja u porodici, promovisanje održivog razvoja kroz zaštitu životne sredine i promotivne akcije.“Opštinske razvojnestrategije mogu poslužiti kao širi okvir za aktivnosti inicirane od strane NVO, za efikasnan i efektivan doprinos njihovoj realizaciji, a program malih grantova je odlična prilika za učenje za NVO da uspešno razviju i implementiraju projekte koje finansira EU” – rekao je g. Džemal Ljušković, predsednik Skupštine opštine u svojim uvodnim napomenama. U ime opštine, koja je domaćin tri od osam odabranih NVO, on je poželeo svima uspešnu implementaciju i ponudio potrebnu podršku i saradnju u projektnim aktivnostima.

Dnevni red treninga je uključio prezentacije i detaljnu razradu “implementacionog paketa ” za korisnike, informacije o tehničkim detaljima pomoći, prezentacije odabranih četiri projekta i sesije pitanja i odgovora tokom kojoj su svi članovi tima NVO aktivno doprineli. Na taj način, formirana je efektivna komunikacija sa svim korisnicima i dogovoreni su dalji oblici tehničke pomoći. Takođe je zaključeno da sledeći trening treba da se organizuje kada započnu lokalne projektne aktivnosti, a razmena informacija o napretku projekta će se kontinuirano voditi – kroz komunikaciju sa članovima projektnog tima zaduženim za celokupni projektni menadžment – koordinatorom ALDA Regionalnog programa Stankom Parać i lokalnim koordinatorom Kerimom Međedovićem, delegatom LDA Nikšića.

Lista odobrenih projekata :

1 . NVO Runolist, Rožaje, naziv projekta : Promocija održivog turizma kroz uključivanje mladih u opštini Rožaje

2. Udruženje mladih volontera, BijeloPolje, naziv projekta : Uspostavljanje volonterskog centra i jačanje volonterskog pokreta u opštini BijeloPolje.

3. NVO K-klub, BijeloPolje, naziv projekta: Kultura življenja – moja zgrada je moj dom

4. NVO Demokratski centar, Bijelo Polje, naziv projekta: Aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou

5. Udruženje mladih ekologa Nikšić, naziv projekta: Povećanje stepena zaštite reke Bistrice

6. Udruženje paraplegičara Nikšić, naziv projekta: Pitajte nas – nas se tiče

7. NVO Djeca Crne Gore, Podgorica, naziv projekta : Izgradnja partnerstva za pružanje podrške novim socijalnim uslugama u Ulcinju

8. NVO – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Ulcinj, naziv projekta: Unapređenje socijalne zaštite i bezbednosti žrtava nasilja u porodici

 

5 Mart 2014 IPA MNE5 Mart 2014 IPA MNE5 Mart 2014 IPA MNE5 Mart 2014 IPA MNE