29 Jul Aktivnosti na projektu „Lokalna partnerstva za toleranciju”

Projekat podržan od Evropske komisije traje 12 meseci (od juna 2007. do kraja maja 2008.)

Realizatori: Agencija – Centar lokalne demokratije ALD Subotica i Centar za multikulturalnost

U saradnji sa Opštinom Subotica, mrežom lokalnih civilnih organizacija SuCivitas zajednički realizuju projekat namenjen jačanju kapaciteta mesnih zajednica za unapređenje participacije i uključenosti građana u rad lokalne samouprave, efikasno rešavanje potreba građana i pripadnika različitih manjinskih zajednica, uvažavajući evropske standarde i pozitivnu praksu participacije građana u lokalnoj samoupravi, interetničkog razumevanja i tolerancije.
Evropski partner u realizaciji projekta je opština Wolverhampton, Velika Britanija (Prof. Eamonn Okane, predavač na  Univerzitetu Wolverhampton).

Korisnici i ciljne grupe: 36 mesnih zajednica na području opštine, organi opštine i radna tela mesnih zajednica, građani u mesnim zajednicama, organizacije mladih, civilnog sektora i zaštitu prava manjina.
Glavne projektne aktivnosti:

  1. Intervju/upitnik za predstavnike MZ o potrebama građana i načinu rešavanja konflikata u lokalnoj zajednici/ izrada promotivnog materijala (Projektni tim)
  2. Edukativni program (trening seminar za predstavnike lokalnih nevladinih organizacija i predstavnike MZ – 5 dana u jednoj od 6 Mesnih zajednica direktno uključenih u projekat, broj učesnika 25-30)
  3. Tematski seminari u MZ (za lokalne civilne organizacije, članove organa i tela MZ, -20-25 po grupi/  tematski dvodnevni seminar u 6 MZ, lokalni treneri, edukatori)
  4. Osnivanje službe za konsultovanje sa građanima (Forum građana) u mesnim zajednicama,
  5. Okrugli sto u opštini Subotica – Međuetnička tolerancija u Subotici – juče, danas, sutra…(predstavnici lokalne samouprave, Ombudsman – pokrajinski, opštinski, civilne organizacije, MZ, mladi , predstavnici medija– ukupno oko 40 –45 učesnika)
  6. Javne promotivne kampanje; izrada, štampanje, distribucija priručnika za toleranciju i publikacija (Projektni tim)

Mesto realizacije projektnih aktivnosti: mesne zajednice Centar III, Prozivka, Novo Selo, Graničar, Željezničko naselje, Mali Bajmok (još uvek postoji prostor za dogovore oko konačne selekcije 6 MZ)

Ciljevi: unapređivanje postojećih i razvijanje novih održivih mehanizama i institucija demokratskog učešća građana u lokalnoj samoupravi; uspostavljanje inovativnih oblika konsultovanja građana u mesnim zajednicama; pružanje podrške i obuka za izabrana i imenovana lica u organima mesnih zajednica u oblasti zaštite i unapređenja prava građana i pripadnika manjinskih zajednica; promocija aktivnosti lokalnih civilnih organizacija i uspostavljanje efektivne saradnje i međusektorskih partnerstava za toleranciju, jačanje svesti o međunarodnim standardima zaštite i unapređenja prava manjina, razmena iskustava iz savremene evropske prakse demokratskog upravljanja u lokalnoj samoupravi; jačanje svesti među građanima o evropskim integracionim procesima.

 

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU „LOKALNA PARTNERSTVA ZA TOLERANCIJU”