28 Sep Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo

Septembar 2011

 

Kratak pregled

IPA 2009 Podrška mreži civilnih organizacija

Podržano od strane Delegacije Evropske Unije Bosne i Hercegovine

Period implementacije: Jun 2011./Jun 2013.

Ciljevi

Dvogodišnji projekat je dizajniran sveobuhvatan skup aktivnosi podizanja kapaciteta i svijesti koje će se provoditi kombinovanjem mere podrške namenjene lokalnim nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima kako bi se poboljšalo sudelovanje građana u politici i procesu donošenja odluka. Problem se temelji na umrežavanju sektorskih organizacija koje predstavljaju jezgro djelovanja kao glavni uslov za njihovo učinkovito učestvovanje u stvaranju i još više podržavaju lokalnog građanskog aktivizma.

 

Aktivnosti

Predviđene aktivnosti usmerene su na saradnju između nevladinih organizacija koje djeluju u različitim lokalnim kontekstima, usklađivanjem i razmenom lokalne prakse povezane (na temelju sporazuma) sarađujući s lokalnim vlastima i tražeći postupke za njihovo financiranje. Podizanjem svesti i obukama dizajnirana je podrška razvoju i jačanju lokalne civilne organizacije kao resurs, s posebnim naglaskom na poboljšanje učestovanja u projektovanju sektorskih politika i strategijalokalnog razvoja. Posebnim naglaskom na djelovanje na OCD-a koje se bave lokalnom razvoj demokracije, ljudskih / manjinskih prava, interkulturalni dijalog, žene i mlade osnaživanje grupa i zaštite okoliša.

Podizanje razine svesti komponenta se sastoji od lokalne zagovaranja akcija za potpisivanje sporazuma o suradnji u opšinama, kao što su Zavidovići, Mostar, Bihać, Brčko, Trebinje, zemlja na temelju tematskih konferencija o ulozi civilnog društva i lokalne samouprave u demokratske tranzicije u zemlji, niz vidljivosti aktivnosti koje uključuju medije, objavljivanje adresara lokalnih nevladinih organizacija, zbirku dobre prakse u Bosni i Hercegovini na međusektorske saradnje.

Izgradnja kapaciteta komponenta uključuje četiri treninga za NVO-e i lokalnih vlasti o strateškom planiranju vještinama, upravljanju projektnim ciklusom, zagovaranje, PR i komunikacijskih veština.

Razmenu dobre prakse komponente sastoji se od studijske posete od strane EU kolegama u Bosni i Herezegovina opšina, snimanje dokumentarnih filmova o građanskom angažmanu u lokalnim zajednicama.

Glavni korisnici projekta su građani i njihove lokalne organizacije, članovi različitih delova mesnih zajednica, žena i mladih grupa, politike i donositeljima odluka na lokalnom nivou, lokalne javnosti, dok su glavni očekivane rezultate usredotočene oko potrebu za Povećana svest lokalne / regionalne politike i donositeljima odluka o institucionalnim mehanizmima za saradnju i dijalog s organizacijama civilnog društva koje se bave sektorskim politikama razvoja i provedbe, projekt će pomoći unaprediti pitanje na temelju suradnje OCD-a i lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini sa svojim kolegama u drugim zemljama i IPA zemalja članica EU.

 

Partneri

  • ALDA, Association of Local Democracy Agencies (France; lead partner)
  • Local Democracy Agency Mostar, Bosnia and Herzegovina www.ldamostar.org
  • Citizens’ Forum Tuzla, Bosnia and Herzegovina www.forumtz.com
  • Association of Citizens DON Prijedor, Bosnia and Herzegovina
  • Centar for Local Development Breza, Bosnia and Herzegovina
  • Democratic Centre Novenade, Bihac, Bosnia and Herzegovina www.dcnovenade-bihac.5u.com
  • Local Democracy Agency Zavidovici, Bosnia and Herzegovina www.lda-zavidovici.it
  • Local Democracy Agency Subotica, Serbia www.lda-subotica.org
  • Local Democracy Agency Osijek, Croatia www.lda-osijek.hr

 

Za više informacija možete se obratiti kontakt osobama:

Stanka Parac: stanka.parac@aldaintranet.org

Barbara Elia, ALDA Financial Officer

Biljana Zasova, ALDA Senjor implementation Coordinator