Agnes

25 May Evropska godina volontiranja

Maj 2011

2011. godina je određena kao Evropska godina volontiranja. Organizovanjem događaja koje gaje volonterizm širom Evrope, Evropska unija ima za cilj promovisanje delo kojo su uradili milijona volontera u Evropi i takođe osmeliti druge ljude da se uključe. Za više informacija, posetite sajt Evropske unije.

Tim Centra lokalne demokratije želi da iskoristi ovu priliku promovisanjom volonterizma u Subotici kroz aktivnosti na lokalnom nivou. Pogledajte na dnevni red da se upoznali šta se dešava uskoro!

Ovo je takođe prilika da se nagradi tim volontera Centra lokalne demokratije koji posvećuje svoje vreme svake nedelje da se razviju ideje i sprovode zajedno u timu. Bez njihove energije i entuzijazma, mnoge stvari ne bi bile moguće.

Ispod ima kratka prezentacija svih lokalnih i EVS volontera koji govore šta za njih znači volontiranje.

Agnes

Agnes: To see a rainbow life. Videti dugu života. Szivárványokkal teli életet élni

Gregoire

Gregoire: Learn and share – working for a better world. Uči I deli – radi za bolje sutra. Egy jobb világért dolgozni.

Gabi

Gabi: Joy of cognition. Radost spoznaje. Megismerni öröm

Angela

Angela: It opens a new world and connects people. Otvara nove mogućnosti I spaja ljude. Egy új világot nyit meg és embereket köt össze.

Lea

Lea: It puts smiles on people’s faces. Stavlja osmehe na lica. Mosolyt csal az emberek arcára

Maja

Maja: I want to meet young people, da im pomognem da nauče srpski jezik. Želim da upoznam mlade ljude, to help them to learn Serbian language. Fiatalokkal akarok együtt lenni

Srđan

Srđan: Experience. Iskustvo. Tapasztalat

Viktor

Viktor: Experience (life and work). Iskustvo (život I rad). Tapasztalat (élet és munka)

Viktoria

Viktoria: Improving social skills. Unapređenje socijalnih veština. Szociális készségek fejlesztése

Višnja

Višnja: Good will for doing something good and fun. Dobra volja za nešto dobro I zabavno. Jó lelkiismeret jó cselekedetekért és mulatságért 🙂

Dejana

Dejana: Because it’s worth it! Zato što vredi! Mert megéri!

Download EVS slideshow

ili pogledajte video ovde