29 Jul Evropski gradovi interkulturalnosti – Subotica 2009

Oktobar 2008

Na osnovu zaključaka i preporuka usvojenih na Okruglom stolu o međunacionalnoj toleranciji u organizaciji Centra lokalne demokratije Subotica održanom 30 avgusta 2007.  predloženo je da se Subotica kandiduje učešće u pilot programu Saveta Evrope i Evropske unije pod nazivom Evropski gradovi interkulturalnosti. Na osnovu zajednički pripremljenog i dostavljenog predloga i nakon posete delegacije Saveta Evrope Subotici u februaru 2008., Subotica je izabrana u grupu od 12 evropskih gradova interkulturalnosti. Predlogom ovog projekta, Centar lokalne demokratije i grad Subotica zajednički doprinose realizaciji aktivnosti kojima otpočinje intenzivna saradnja i funkcionisanje novoformirane mreže evropskih gradova interkulturalnosti u čijem sastavu su između ostalog gradovi kao Lublin, Norwich , Reggio Emilia, Lion.

Cilj Agencije je osigurati aktivno učešće Subotice, organizacija civilnog sektora i manjinskih zajednica u programima saradnje gradova uključenih u program kroz razmenu dobre prakse i jačanje svesti građana o evropskim modelima dobre lokalne  uprave u multikulturnim zajednicama. Zajednička izrada i razvijanje akcionih planova saradnje u pet ključnih oblasti: dobra lokalna uprava u afirmisanju interkulturalnosti, medijacija i rešavanje konflikata, obrazovanje, kultura, mediji.

Tu se pre svega identifikuje potreba za uspostavljanjem kontinuirane i održive saradnje gradskih vlasti, javnog mnjenja i interesnih grupa u cilju proširenja postojeće prakse negovanja interkulturalnosti, njene aktivne promocije, izrade seta preporuka koristeći resurse evropskih primera interkulturalnosti. Gradske vlasti u saradnji sa interesnim grupama kao što su kulturne organizacije, nacionalne i manjinske zajednice i saveti, udruženja građana, mediji, fondacije treba da aktivno promovišu interkulturalnost Subotice uz reviziju postojećih i razvoj i implementaciju novih standarda i prakse koji omogućavaju interakciju različitih kultura u svrhu poboljšanja kvaliteta života. Koristeći potencijale evropskih gradova interkulturalnosti, dugoročni cilj je da se interkulturalni grad Subotica prepozna kao primer dobre prakse u evropskim razmerama.