29 Jul Krediti za razvoj preduzetništva

Novembar 2008

ALDA (Asocijacija Agencija Lokalne Demokratije), CEB (Razvojna Banka Saveta Evrope) i Intesa Sanpaolo uz pomoć loklanih banaka Banca Intesa Beograd, Upi Banka i Privredna Banka Zagreb, su postavili inovativnu mikro kredit šemu namenjenu regionima na Balkanu: Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, sa namerom da se proširi i na druge zemlje bivše Jugoslavije.

Projekat uvodi integrisani pristup mikrokreditima sa ciljem promocije održivih start up biznisa i idejama koje doprinose razvoju preduzetništva i kreiranju novih radnih mesta.


Korisnici:
Preduzetnici, mala preduzeća (maksimalan godišnji prihod do 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti)
Ciljne grupe:
Klijenti sa inovativnim idejama koje doprinose kreiranju radnih mesta ili proširenju delatnosti, sa prioritetom u sledećim sektorima: usluge, zanatstvo, mala proizvodnja i građevinarstvo
Svrha kredita:
Finansiranje osnovnih i obrtnih sredstava
Iznos kredita:
od 1.000 do 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Rok otplate:
od 6 meseci do 5 godina
Grace period:

  • Do 3 meseca za rok otplate 12 meseci
  • Do 6 meseci za rok otplate preko 12 meseci

Otplata kredita: otplata glavnice u mesečnim ili tromesečnim ratama
Nominalna kamatna stopa: EURIBOR 3M + 5,5% godišnje
Naknada Banke za obradu zahteva: jednokratna naknada je korigovana i kreće se u intervalu od 1 do 1,5% na odobreni – -iznos jednokratno (zavisiće od roka kredita)
Obavezni instrumenti obezbeđenja: 2 (dve) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika, 2 (dve) potpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) sa klauzulom “bez protesta”, deset ugovornih ovlašćenja, sadužništvo do 2 pravna i/ili fizička lica (za povezana lica je uvek obavezno)

Opcioni instrumenti obezbeđenja (ukoliko sadužništvo kao obavezni instrument nije dostupno ili u kombinaciji sa obaveznim instrumetnima obezbeđenja): hipoteka I reda na ukniženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu
u skladu sa Zakonom o hipoteci, ručna zaloga na zalihama, opremi ili motornim vozilima, devizni depozit fizičkog lica (minimalno 20% od iznosa kredita) – ne može biti jedini instrument obezbeđenja uz menice i ugovorna ovlašćenja, obveznice stare devizne štednje, hartije od vrednosti koje se kotiraju na Beogradskoj berzi

Proces odobravanja kredita:

  1. Kontaktirati Agencije Lokalne Demokratije-informisanje o uslovima
  2. Izrada biznis planova uz stručnu pomoć LDA, preliminarna procena isplativosti i kreditne sposobnosti klijenta
  3. Podnošenje zahteva za kredit
  4. Donošenje odluke i isplata kredita nakon odobrenja od strane Banke
  5. Monitoring i konsalting od strane LDA

Kriterijumi podobnosti:
Podnosioci zahteva prolaze kroz proces za odobravanje kredita uz podršku LDA. Korisnici ove kreditne linije pristaju na podršku od strane LDA tima kroz svih 5 koraka ovog procesa. Sedište aplikanta za kredit treba biti na teritoriji Vojvodine ili u oblasti Niša i Kragujevca odnosno teritorije koje LDA pokriva svojim radom.

Zainteresovani preduzetnici mogu se javiti Agenciji lokalne demokratije:
u Subotici (za područje Vojvodine) na telefon 024/554-587 ili putem e-maila: mikrokreditsubotica@aldaintranet.org
u Nišu (za podrčje Centralne i Južne Srbije) na telefon 018/523-853 ili putem e-maila: mikrokreditnis@aldaintranet.org