USLOVI KREDITIRANJA

 

ALDA (Asocijacija Agencija Lokalne Demokratije), CEB (Razvojna Banka Saveta Evrope) i Intesa Sanpaolo uz pomoć lokalnih banaka Banca Intesa Beograd a.d., Upi Banka i Privredna Banka Zagreb, su postavili inovativnu mikrokredit šemu namenjenu regionima na Balkanu: Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, sa namerom da se proširi i na druge zemlje bivše Jugoslavije.Projekat uvodi integrisani pristup mikrokreditima sa ciljem promocije održivih “start-up” biznisa i idejama koje doprinose razvoju preduzetništva i kreiranju novih radnih mesta.

 

Kreditiranje ALDA Mikrokreditom vrši se u Srbiji kroz dve institucije:
Centre lokalne demokratije (LDA) i Banka Intesa a.d. Beograd.
U Srbiji postoje dva Centra Lokalne Demokratije. Jedan se nalazi u Subotici i ima područje delovanja u Vojvodini i Beogradu. Drugi se nalazi u Nišu i pokriva područje Centralne i Južne Srbije.

Osnovni uslovi po kojima se ALDA Mikrokredit odobrava definisani su kroz sledeće elemente:

1. Korisnici:

Preduzetnici, mala preduzeća (koja ostvaruju maksimalan godišnji prihod do 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti).

2. Ciljne grupe:

Klijenti sa inovativnim idejama koje doprinose kreiranju radnih mesta ili proširenju delatnosti, sa prioritetom u sledećim sektorima: usluge, zanatstvo, mala proizvodnja i građevinarstvo. Poljoprivredna gazdinstva i trgovine za maloprodaju nisu predmet kreditiranja

3. Svrha kredita:

Finansiranje osnovnih i obrtnih sredstava. Kredit je investicionong karaktera I podržava finansiranje osnovnih sredstava.

4. Iznos kredita:
od 1.000 do 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj.

5. Rok otplate:

od 6 meseci do 5 godina.

6. Grace period:

– Do 3 meseca za rok otplate 12 meseci,
– Do 6 meseci za rok otplate preko 12 meseci.

7. Otplata kredita:

Otplata glavnice u mesečnim ili tromesečnim ratama.

8. Nominalna kamatna stopa:

EURIBOR 3M + 5,5% godišnje.

9. Efektivna kamatna stopa:

8,31% godišnje (za 3M EURIBOR = 1,835% od 28.03.2009.)

10. Naknada Banke za obradu zahteva:

Naknada se kreće u intervalu od 1 do 1,5% na odobreni iznos – jednokratno (zavisiće od roka kredita).

 

11. Obavezni instrumenti obezbeđenja:

2 (dve) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika,

2 (dve) potpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) sa klauzulom “bez protesta”,  deset ugovornih ovlašćenja,

Ukoliko je rok otplate duži od 3 godine, potrebna je hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu u skladu sa Zakonom o hipoteci (polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke) ili lična zaloga na opremi (polisa osiguranja pokretne stvai vinkulirana u korist Banke).

 


12. Opcioni instrumenti obezbeđenja
(ukoliko sadužništvo kao obavezni instrument nije dostupno ili u kombinaciji sa obaveznim instrumetnima obezbeđenja):

sadužništvo do 2 pravna i/ili fizička lica (za povezana lica je uvek obavezno)

hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu
u skladu sa Zakonom o hipoteci,

ručna zaloga na zalihama, opremi ili motornim vozilima,

devizni depozit fizičkog lica (minimalno 20% od iznosa kredita) – ne može biti jedini instrument obezbeđenja uz menice i ugovorna ovlašćenja,

obveznice stare devizne štednje,

hartije od vrednosti koje se kotiraju na Beogradskoj berzi.

 

KAKO APLICIRATI NA SREDSTVA ?

Proces odobravanja ALDA Mikorkredita se vrši kroz nekoliko koraka:

 1. Kontaktirati Agencije Lokalne Demokratije (LDA) – informisanje o uslovima dobijanja kredita,
 2. Izrada Biznis planova I popunjavanje Upitnika uz stručnu pomoć LDA,  preliminarna procena isplativosti I kreditne sposobnosti klijenta,
 3. Podnošenje zahteva za kredit,
 4. Donošenje Odluke I isplata kredita nakon odobrenja od strane Banke,
 5. Monitoring I konsalting od strane LDA.

Sledi detaljnije objašnjenje navedenih koraka.

Svako ko želi da aplicira na ova sredstva mora prvenstveno kontaktirati Centar Lokalne Demokratije. U razgovoru sa konsultantom za mikrokredite klijent će dobiti sve potrebne informacije.

Ukoliko odluči da aplicira na sredstva mikrokredita, klijent mora pripremiti originalnu statusnu dokumentaciju. Dokumenti se prikazuju u Banci a skenirane kopije statusne dokumentacije šalju se I u LDA Centar.

LDA Konsultant za mikrokredite ima ulogu da pomogne svakom klijentu u razumevanju kreditnih uslova, popunjavanju Upitnika o klijentu, izradi Biznis plana i pripremanju dokumentacije.

Prilikom popunjavanja Upitnika o klijentu I izrade Biznis plana, klijent mora davati što tačnije (preciznije) informacije. Informacije koje se tiču prihoda, rashoda, cena, dobavljača, tržišta I kupaca, I drugih elemenata su ključne za ekonomsko – finansijsku analizu. Na taj način stvoriće se realna slika o ekonomskoj opravdanosti investicije I mogućnostima klijenta da obaveze po kreditu redovno servisira. Takođe, tačnost informacija smanjuje rizik za odbijanje njegovog zahteva.

Tokom pripremnog procesa klijent će biti upućen na jednog od savetnika za mali biznis Banke Intesa. Savetnici pomažu u određivanju kombinacije instumenata obezbeđenja. Oni će od klijenta preuzeti pripremljenu statusnu dokumentaciju i otvoriti mu račun u najbližoj ekspozituri Banca Intese.

Ukoliko klijent uspešno obavi sve predpripremne radnje i njegova poslovna ideja se pokaže ekonomski opravdana, tada Centar Lokalne Demokratije prosleđuje Banci “Odluku o prelimirnarnoj održivosti projekta”. Ovom Odlukom LDA potvrđuje da je izvršena preliminarna procena klijenta te da on ispunjava osnovne uslove za podnošenje zahteva za kredit.

Nakon podnošenja zahteva za kredit službenici Banke prosleđuju svu prikupljenu dokumentaciju klijenta u RIZIK. RIZIK Banca Intesa detaljno obrađuje kreditni zahtev i donosi finalnu Odluku o tome da li je kredit klijentu odobren. Nakon toga sledi isplata kredita klijentu i vrši se monitoring od strane LDA.

Klijent ima samo jednu priliku za apliciranje na ALDA mikrokredit, te ukoliko se desi da procena Banke bude negativna, on nema pravo na ponovno konkurisanje.

 

Biznis plan i Upitnik o klijentu možete skinuti ovde.

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA APLICIRANJE

 1. FOTOKOPIJA LIČNE KARTE PREDUZETNIKA VLASNIKA (OBE STRANE)
 2. IZVOD IZ AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE
 3. OP OBRAZAC
 4. PIB REŠENJE
 5. ZAVRŠNI RAČUNI ZA PRETHODNA DVA OBRAČUNSKA PERIODA (2008 i 2007), UKOLIKO IH IMA, A UKOLIKO JE PAUŠAL ONDA PROMET PO RAČUNU U PRETHODNOM OBRAČUNSKOM PERIODU.
  Klijent je u obavezi da dostavi i zaključni list (bruto bilans) sa 31.03.; 30.06.; 30.09; ove godine. Iz  bruto bilansa treba da se vidi trend poslovanja.
 6.  POTVRDA O IZMIRENIM PORESKIM OBAVEZAMA IZ PORESKE UPRAVE AKO JE KLIJENT PREDUZETNIK (ZA D.O.O. NIJE POTREBNO)
 7. DOKUMENTACIJA ZA OBEZBEĐENJE KREDITNOG ARANŽMANA

Da bi se obezbedila od eventualnog rizika neservisiranja kredita, Banka utvrđuje kombinaciju između obaveznih i opcionih instrumenata obezbeđenja. Odabir među navedenim instrumentima obezbeđenja zavisi od iznosa kredita, dosadašnjeg poslovanja klijenta, njegove likvidnosti i solventnosti, kao i drugih faktora relevantnih za procenu rizika.

Ukoliko Banka odredi da je kao instrument obezbeđenja potrebno sadužništvo drugog fizičkog i/ili pravnog lica, potrebno je da SADUŽNIK PODNESE ISTU DOKUMENTACIJU KAO I KLIJENT, SEM POTVRDE IZ PORESKE UPRAVE.

Ukoliko Banka odredi da je kao instrument obezbeđenja potrebna hipoteka, potrebno je da klijent podnese IZVOD IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA, i FOTOKOPIJU LIČNE KARTE VLASNIKA HIPOTEKE. U slučaju hipoteke mora se izvršiti procena vrednosti nekretnine koja se stavlja pod hipoteku. Procenu radi ovlašćeni procenitelj Banke.

Zainteresovani preduzetnici mogu se javiti Agenciji lokalne demokratije:

u Subotici (za područje Vojvodine) na telefon 024/554 587 ili putem e-maila: mikrokreditsubotica@aldaintranet.org ,

u Nišu (za područje Centralne i Južne Srbije) na telefon 018/523 853 ili putem e-maila: mikrokreditnis@aldaintranet.org .