19 May Praćenje reformi na lokalnom nivou – Multisektorska platforma u Subotici

17-og Aprila je održan sastanak u Subotici u organizaciji Ministarstva za evopske integracije sa predstavnicima OCD, lokalne vlasti i Regionalne razvojne agencije, koji je predstavljao okvir za aktivnosti Lokalne multisektorske  platforme u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu.

Tema sastanka se odnosila na proces reforme javne uprave u okviru Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 22, odnosno institucionalnog okvira za kofinansiranje EU projekata, kao značajnog doprinosa razvoju i održivosti civilnog društva. Istaknuta je multisektorska saradnja kao ključna za lokalni razvoj. S tim u vezi, lokalna platforma ima za cilj da prati i prati proces reformi u temama relevantnim za lokalnu zajednicu koja povezuje predstavnike organizacija civilnog društva, lokalne uprave i lokalne institucije za međusektorsku perspektivu u procesu implementacije reformi.

U tom pogledu, budući sastanci će se fokusirati na vladavinu prava, zapošljavanje, socijalnu koheziju i reformu javne uprave. Pitanja koja će se analizirati će odražavati ulogu lokalne vlasti u implementaciji evropskih standarda i politika, kao i ulogu organizacija civilnog društva u praćenju ovih reformi.