11 Jul SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU

Jun 2013.

Za bolje iskorištenje evropskih fondova potrebno je uključivanje regionalnih i lokalnihnivoa u programiranje operativnih programa jer visoko-centralizirani sistem ne brine o potrebama lokalnih zajednica.

U sklopu projekta „Podrška umrežavanju i evropskoj saradnji gradova i opština”, odobrenog u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija 2007-2013, u Vukovaru i Osijeku održan je dvodnevni seminari pod nazivom EU politike: novi okvir za saradnju lokalnih vlasti i organizacija civilnoga društva.

Projekt finansijski podržava Evropska unija, a cilj seminara je pružiti kvalitetne informacije i znanja o evropskim integracijama, posebno o nekoliko relevantnih javnih politika EU-a, kako bi predstavnici lokalnih vlasti i organizacija civilnoga društva u budućnosti bolje razumevali mogućnosti koje se pružaju, kao i razvijali prekogranične projekte i saradnju. Na seminaru su uz predstavnike 6 lokalnih zajednica iz Hrvatske sudelovali i predstavnici 6 lokalnih zajednica iz Srbije, kako iz redova lokalnih vlasti i administracije tako i iz redova civilnoga društva. Kroz četiri tematska bloka učesnici dvodnevnoga seminara imali su priliku čuti o Evropskoj strategiji za pametan, održiv i uključiv rast, socijalnoj politici EU-a, politici zaštite životne sredine, te poljoprivrednoj politici i politici ruralnoga razvoja.

“Evropska strategija za pametan, održiv i uključiv rast” naziv je prezentacije koju je održala Kornelija Mlinarević, zamjenica direktora Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o..

Strategija Evropa 2020 desetogodišnja je strategija Evropske unije kojom se nastoji premostiti postojeća ekonomska kriza raširena diljem Europepa i poticati konkurentnost i zapošljivost. Strategija se bavi nedostacima postojećeg modela rasta, te nastoji stvoriti uslove za rast koji je pametan, održiv i uključiv.

Projekti za strukturne fondove u proseku se pripremaju od 2-4 godine, potrebno je okrupnjavati projektne ideje i udruživati se u šira partnerstva jer takvi projekti imaju veću mogućnost prolaza.

Takođe se potrebno fokusirati na stvarne potrebe zajednice i dogovarati na vreme pripremu projekata, jer najduže traju izrada projekte dokumentacije i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Zbog potrebnog predfinansiranja potrebno se posebno angažirati u pronalaženju najpovoljnijih finansijskih izvora i opcija zaduživanja, te lobirati za projekte na nacionalnom nivou.

Na regionalnom i lokalnomnivou, u sklopu priprema za korištenje finansiranja iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU, treba uključiti i promenu mentaliteta, izradu strategija koje će uzeti u obzir specifičnosti naše regije poput razminiranja, te lokalni kontekst i lokalne resurse, ali i osnažiti kapacitete na opštinskom nivou (razvojne agencije, projekt menadžeri, lokalnu/regionalnu samoupravu, upravne odele, preduzeća, institucije), ojačati i pozicionirati međuopštinska partnerstava, usuglasiti razvojne prioritete, pa izraditi bazu podataka projekata, ne samo ideja. Obavezno treba koristiti iskustva zemalja članica EU i njihove primere dobre i loše prakse, čulo se u predavanju Kornelije Mlinarević.

O socijalnim politikama Europske unije na seminaru je govorio Albert van der Linde, nezavisni stručnjak iz Holandije koji se posebno osvrnuo na mogućnosti koje pružaju programi Mladi u akciji, Erasmus i program Evropa za građane.

Novinarka i nezavisna konzultantkinja Ljiljanka Mitoš Svoboda govorila je o Evropskoj politici zaštite životne sredine, zakonodavnom okviru i institucijama zaduženim za brigu o životnoj sredini. Republika Hrvatska dobila je prijelazno razdoblje do 2017. godine do kad se trebaju obezbediti uslovi za primenu nitratne direktive i obezbediti uslovi za poljoprivrednike, a najkasnije do 2018. godine objediniti uslove zaštite životne sredine, rekonstruisati i uvesti nove tehnologije u industrijska postrojenja obveznike IPPC (oko 200 pogona). Direktiva o otpadu mora se početi primjenjivati od 2013. do 2018., a okvirna direktiva o vodi do 2020. godine, zbog koje će na celom području Hrvatske trebati uspostaviti sisteme za pročišćavanje (i reciklažu) komunalnih otpadnih voda.

Drugog dana seminara organizivan je obilazak Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, a prof.dr. Ivan Štefanić s Poljoprivrednog fakulteta održao je predavanje o Poljoprivrednog politici i politici ruralnog razvoja EU, nakon čega su učesnici seminara učestvovali u poslovnoj simulaciji CAP ODDYSEY u udruženju„Tehnostart“ gde su u virtualnom svetu upravljali farmom.
SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “ SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “ SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “ SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “ SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “ SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “ SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “ SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “ SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “ SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “ SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “ SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “ SEMINAR U VUKOVARU I OSIJEKU “