29 Jul Tematski seminar polna ravnopravnost

Jun 2008

Tematski seminar polna ravnopravnost, specifičnosti položaja, potreba i učešća žena i ranjivih  društvenih grupa unutar  mesne zajednice GAT održan je u okviru drugog kruga implementacije projekta Lokalna parterstva za toleranciju u MZ Gat. Baziorano na Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima  i završno sa Evropskim standardima za ravnopravnost polova (Gender mainstraming by EU), predavanje je održala loklana lokalni ekspert Ružica Rudić Vranić, predsednica organizacije Femina Creativa, koje je predstavila izabranim članovima mesne zajednice, volonerima i građanima metode vođstva i regulacije procedura na polju donošenja odluka i razvoja planiranja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Trener u projektu, Nada Dimović, kooridnator Romskog edukativnog centra seminar je usmerila i na poboljšanje interetničkog dijaloga i tolerancije, i to nizom tri tematike: Evropski standardi ljudskih i manjinskih prava kroz unapređenje učešča građana na lokalu, formi konsultacija sa različitim grupama građana na lokalnom nivou i saradnjom sa nevladinim sektorom radi unapređenja performansi mesnih zajednica. Tokom diskusije zaključak ispred mesne zajednice GAT je prioritet unapređenja učešća mladih u mesnoj zajednici i podrška boljoj društvenom i sportskom aktivizmu.