30 Jul USPEŠAN ZAVRŠETAK PROJEKTA: EVROPSKE I NAŠE TEME

April 2009

Centar lokalne demokratije Subotica inicirao je ovaj projekat u cilju uključivanja lokalnih medija i adekvatnijeg medijskog praćenja aktivnosti u okviru zajedničkog Programa Saveta Evrope i Evropske komisije: Evropski gradovi interkulturalnosti, nove mreže gradova  evropskih zemalja u čijem punopravnom članstvu je i Subotica.

Naime, u saradnji sa opštinom Subotica, Centar lokalne demokratije pripremio je aplikaciju krajem 2007., i nakon posete eksperata početkom 2008., Subotica je uključena u ovaj program u kojem danas aktivno učestvuju i gradovi poput Liona, Reggio Emilia, Lublina, Patrasa, Osla, Tilburga (ukupno 12 gradova). Osnovni tematski okviri su vezani za dobru lokalnu upravu u multietničkim sredinama, kao i inovativni pristupi lokalnih vlasti u uključivanju građana pripadnika različitih nacionalnih i etničkih zajednica u kreiranje i implementaciju sektorskih lokalnih politika.
Projekat Evropske i naše teme je dakle deo širih aktivnosti na planu promovisanja dobre prakse interkulturalnog upravljanja, međunarodne saradnje grada Subotice u kontekstu unapređenja evropskih partnerstava, a isto tako je u saglasnosti ako ne i sastavni deo Strategije ekonomskog razvoja Subotice (2007), u okviru koje su multikulturalnost i dobra lokalna uprava jedna od od prepoznatljivih resursa ukupnog razvoja grada.

 

Projektne aktivnosti

Novinarska radionica i TV prilozi

Tokom pripremnih aktivnosti ostvarena je dobra komunikacija i saradnja sa lokakalnim medijima prema kojima smo kontinurano dostavljali infromacije o aktivnostima Subotice u programu interkulturalnih gradova. U tom smislu, dva novinara (Subotičke novine i Radio Subotica) učestvovali su u seminaru o medijskom praćenju interkulturalnosti na lokalnom nivou. Isto tako, sačinjen je u saradnji sa YU eko Televizijom kao partnerom na projektu, džingl za emitovanje na televiziji (u prilogu Izvaštaja). Pored toga, u pripremi seminara – novinarske radionice poseban akcenat stavili smo na  godinu 2008., koja je proglašena evropskom godinom interkulturalnosti,  što sve umnogome poslužilo kao opšti okvir medijske afirmacije i približavanja ovih tema građanima putem lokalnih medija. Edukativna komponenta, odnosno novinarska radionica za lokalne medije u Subotici u cilju unapređenja kvaliteta izveštavanja o evropskim temama, upravo zato je i poverena Media Diversity Institutu iz Londona, odnosno izvršnoj direktorici Milici Pešić, sa dugogodišnjim iskustvom u obuci novinara i ekspertom Saveta Evrope.
Praktični ciljevi obuke uglavnom su se odnosili na potrebu upoznavanja novinara sa celokupnim programom u Subotici i kvalitetnije, transparentno informisanje i edukaciju javnosti o značaju interkulturalnosti. Upravo zbog toga projekat se sastojao od dve vrste aktivnosti: boravak novinara u Savetu Evrope u Strazburu i novinarske radionice koja je održana u Subotici.

Pored toga, u saradnji sa informativnom redakcijom YU eko televizije uporedo je planiran njihov odlazak u Strazbur, sedište Saveta Evrope sa ciljem pripreme, produkcije i prikazivanja serije od najmanje tri reportaže o konceptu interkulturalnog upravljanja na lokalnom nivou, evropskim standardima, i to kroz razgovore sa samim učesnicima skupa, predstavnicima odgovarajućih odeljenja u Savetu Evrope, i u samoj gradskoj upravi Strazbur. Projektni tim je u koordinaciji sa Odeljenjem za kulturu Saveta Evrope (DG Culture and Heritage), direktorom Robertom Palmerom i asistentom Irenom Guidikovom, pripremio Program posete ekipe YU eko TV u vreme održavanja Konferencije gradova interkulturalnosti, koji je pored intevjua sa učesnicima predvideo i kontake i snimanja u samom Savetu Evrope, kao i gradskoj upravi Strazbur. Značajno je takođe što su novinari ove lokalne televizije aktivno učestvovali u pripremi i realizaciji novinarske radionice.
Tročlana ekipa novinara sa snimateljem boravila je u Strazburu u periodu od 28 februara do 8. marta.
Sastavni deo ovog izveštaja su vesti i prilozi emitovani do 25 aprila, pri čemu je snimljeno materijala dovoljno za više od tri 30-minutna priloga za emitovanje koji će biti prikazivani u narednom periodu.

Novinarska radionica
Subotica, 3-4 februara 2009.

Mediji i interkulturalnost:
Uspostavljanje standarda za odgovorno novinarstvo

 

Novinarska radionica.

Subotica, 3- 4. februara 2009
Kao što vam je već poznato, od februara 2008., grad Subotica uključen je u zajednički program Saveta Evrope i Evropske unije pod nazivom: Evropski gradovi interkulturalnosti. Novoformirana mreža gradova koju čini 14 gradova Evrope, između ostalog: Reggio Emilia (Italija), Lion (Francuska), Lublin (Poljska), Patras (Grčka), Tilburg (Holandija), Berlin-Neukeln (Nemačka), Oslo, ostvaruje saradnju i razmenu dobre prakse u oblastima lokalne uprave u multietničkim zajednicama, afirmacije kulturnog nasleđa, javnog informisanja i obrazovanja. Program saradnje i partnerstava gradova započet u 2008., zamišljen je kao kontinuirana aktivnost uz mogućnost razvijanja zajedničkih projekata za finansiranje kod EU fondova.  Direktorat za kulturu Saveta Evrope zadužen je za planiranje i koordinaciju aktivnosti: www.coe.int/interculturalcities
U cilju afirmacije Programa u našoj sredini, Centar lokalne demokratije u saradnji sa lokalnom samoupravom i uz podršku Fonda za razvoj neprofitnog sektora Vojvodine organizuje tokom 2009., niz aktivnosti namenjenih predstavnicima lokalnih medija u cilju njihovog aktivnijeg uključivanja u realizaciju međunarodne saradnje novoformirane mreže evropskih gradova. U tom smislu, prva u nizu aktivnosti projekta pod nazivom Evropske i naše teme, je seminar  u organizaciji Media Diversity Instituta, London, kao partnera Savetu Evrope u realizaciji celokupnog programa. Predavač: Milica Pešić, Izvršna direktorica.

Ciljevi radionice:

  • Upoznavanje sa osnovnim principima i evropskim kontekstom interkulturalnosti;
  • Upoznavanje sa osnovnim principima odgovornog izveštavanja o društvenim i kulturološkim različitostima;
  • Uspostavljanje linka sa Zajedničkim Programom Saveta Evrope i Evropske unije ‘Interkulturalni gradovi’ sa fokusom na medijskoj komponenti programa;

Seminaru je prisustvovalo 18 novinara elektronskih i štampanih medija. Drugog dana gosti tematske tribine sa novinarima bili su Ljubica Kiselički, Pomoćnica gradonačelnika i Ildiko Lovasi, član Gradskog veća zadužena za kulturu. U uvodnim napomenama g-đa Kiselički naglasila je značaj novouvedenih institucija i inovativnih mehanizama u praksu lokalne samouprave, posebno nedavnu odluku Gradske skupštine o jeziku sredine kao izbornog predmeta u nastavi osnovnih škola. Primeri naše dobre prakse u unapređenju ukupne interetničke tolerancije i razumevanja kroz projekte namenjene mladima pokazuju i bilingvalni časopisi učenika osnovnih i srednjih škola -nedeljnik 5+ i Sundjer. Ildiko Lovasi je u svom izlaganju akcenat stavila na pozorišnu umetnost kao mogući vid dobre interkulturalne komunikacije u oblasti kulture.
Web report objavljen : www.lda-subotica.org i na www.subotica.info

Zaključci i rezultati

Tokom realizacije projekta ostvarena je dobra komunikacija i saradnja sa sa partnerima – gradskom upravom Subotica, Centrom za multikulturalnost, i posebno sa Yu-eko Televizijom. Tokom implementacije predstavili smo projektne aktivnosti ekspertu Saveta Evrope – Phil Wood, koji je bio u drugoj studijskoj poseti Subotici početkom februara 2009. Realizacijom ovog projekta učinjen je korak napred u unapređenju javnog informisanja o evropskim i našim temama, pri čemu je afirmacija Subotice kroz program evropskih gradova interkulturalnosti takodje dobila na značaju. Posebno važna bila je i poseta Savetu Evrope ekipe TV iz Subotice, čime smo pokazali jasan interes grada i lokalnih institucija da aktivno sudelujemo u procesu razvijanja i unapređenja evropskih partnerstava.

Pored toga, ovo je verovatno prvi put da ekipa jedne lokalne televizije iz Srbije boravi u Savetu Evrope čiji je Srbija punopravni član, što će svakako doprineti i približavanju evropskih ideja našim građanima, kao i unapređenju medijskog izveštavanja o temama vezanim za evropske integracije sa posebnim akcentom na standarde dobre lokalne samouprave i unapređenja ljudskih i manjinskih prava u lokalnim zajednicama.

Izveštaj sačinila

Stanka Parać Damjanović
Direktor Centra lokalne demokratije