LDA delegati na koordinativnom sastanku u Vicenzi

Objavljeno: 2010/11/26

LDA delegati na koordinativnom sastanku u Vicenzi


Godišnji sastanak LDA Delegata održan je 8 i 9-og Novembra 2010. godine u prostorijama ALDA (Asocijacija Agencija lokalne demokratije) kancelarija u Vicenci (Italija). Sastanak je bio posvećen delegatima i ALDA osoblju radi razmenjivanja i diskutovanja nekoliko tačaka o razvoju asocijacije i slabljenju lda-ova u proteklih par godina. Trenutnje aktivno 12 Agencija (Centara) lokalne demokratije locirane na Balkanu i Južnom Kavkazu koji su članovi ALDA mreže. Prva Agencija lokalne demokratije osnovana je u Subotici ugovorom između Saveta Evrope i opštine Subotice1993. godine u cilju razvoja lokalne demokratije, uspostavljanju poštovanja ljudskih prava i dalje održivosti razvoja na Zapadnom Balkanu. Tokom godina, glavni cilj Agencija lokalne demokratije bila je podrška u regionu radi kvalitetne i stabilne tranzicije društva, zarad uspostavljanja demokratije i evropeizacije, uz promociju tolerancije i na poverenju zasnovanih odnosa u lokalnim sredinama. Od 1999. godine ALDA je koordinisala LDA u regionu i omogućavala im administrativnu i političku podršku. Danas ALDA radi na otvaranju novih LDA-ova u Armenija i planira proširenje dobre prakse na ostale nerazvijene regije.

Tokom prvog dana (8 Novembra) tokom otvarajuće debatne sesije, delegati su odredili zajedničke tačke za novo pozicioniranje i delovanje ALDA i LDA-ova. Napravljen je sveobuhvatni pregled methodologija, pristupa, finansiranje zajedničkih projekata sa ALDA i međusobnih LDA projekata. Delegati LDA Prijedora, LDA Siska, LDA Subotice, LDA Nikšića, LDA Centralne i južne Srbije, LDA Mostara, LDA Verteneglio i LDA Shkodre takođe su prestavili tekuće projekte i iscrtali glavna područja rada Agencija lokalne demokratije.

Drugi radni dan (9 Novembra) otpočeo je pregledom glavnih rezultata ALDA i LDA-ova kao i izazova u razdoblju od 2010 do 2011. godine. Delegati su prezentovali glavne aktivnosti i strategiju ostalih LDA-ova. Diskutovano je o komunikaciji između ALDA-LDA, kako i strategiji promocije LDA-ova u sklopu ALDA mreže i izvan nje, definišući inovativna, brza i efikitivna rešenja za vizibiliti svake LDA. Osim toga delegates su učestvovali u trening-radionici “Građenja partnerstva” koja je imala za cilje jačanje partnerskih odnosa LDA i proširenja mreže (traženje novih partnera). Poslednja sesija dana odnosila se na mrežni projekat Mikrokreditna šema, pregledom izveštaja nakon završene dve godine projekta i follow-up aktivnosti (sastanak sa Mikrokreditnih konsultanata u Oslu, Nišu i Tirani), kao i razmatranje mogućnosti za održivost i opstanak implementacije novog projekta.

Koordinativni sastanak delegata završio se uz isticanje bitnosti “Izveštaja o napretku Evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana” (Progress reports) dokumenat sa glavnim referncama koje određuju strategiju LDA i potentcijalnih područja rada i planiranja aktivnosti.


Share:

Linkovi

    Galerija