O nama

ALDA – Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju

Danas, 14 aktivnih Agencija za lokalnu demokratiju sa sedištem u zemljama Zapadnog Balkana i Južnog Kavkaza, deluju kao statutarni članovi ALDA – Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju. ALDA je osnovana 1999. godine na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, sa ciljem da koordiniše i podržava mrežu Agencija lokalne demokratije koja su osnovane u ranim 1990-tim godinama. Ona je krovna organizacija Agencija koje su lokalno registrovana udruženja koja deluju sa glavnom misijom unapređenja lokalne uprave i aktivne participacije građana u lokanim zajednicama. ALDA je organizacija zasnovana na članstvu koja okuplja više od 180 članova (uključujući lokalne vlasti, asocijacije lokalnih vlasti i nevladine organizacije) iz više od 35 zemalja Evrope. ALDA finansira svoje programe od članarina i projekata podržanih od strane Evropske komisije, Saveta Evrope i drugih javnih i privatnih donatora.

+

Realizovanih projekata

+

Projektnih aktivnosti

+

Posećenih gradova

+

Izdatih publikacija

Naša misija

Centar lokalne demokratije LDA Subotica je osnovan 1993. godine pod pokroviteljstvom Saveta Evrope na osnovu sporazuma sa Gradom Subotica kao lokalna nevladina organizacija čiji je glavni zadatak bio da promoviše lokalnu demokratiju i ljudska prava u multikulturalnim zajednicama u tadašnjoj ratom razorenoj bivšoj Jugoslaviji.

Danas, LDA Subotica je registrovana kao lokalno udruženje, član Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju – ALDA, čija je glavna misija unapređenje demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, podsticanje aktivne participacije građana i približavanje procesa pridruživanja EU građanima u lokalnim zajednicama u Srbiji i AP Vojvodini.

Naši osnovni programi su fokusirani na izgradnju kapaciteta, podizanje svesti i aktivnosti zagovaranja namenjeni donosiocima odluka na lokalnom nivou, organizacijama civilnog društva i građanima (sa posebnim fokusom na mlade). Edukacije za demokratsko aktivno građanstvo, promovisanje interkulturalnog dijaloga , regionalna saradnja, međusektorska partnerstva za lokalni održivi razvoj su osnovne vrste naših aktivnosti, uključujući i umrežavanja na regionalnom i evropskom nivou.

Naši ciljevi

01

Unapređenje

kulture učešća i građanskog dijaloga na lokalnom nivou

02

Podrška

aktivizmu i volonterizmu mladih

03

Jačanje

kapaciteta necivilnog društva za učešće u procesu pregovora Republike Srbije o pristupanju u članstvo Evropske unije

04

Promovisanje

ljudskih i manjinskih prava u lokalnim zajednicama

05

Izgradnja

međusektorskih partnerstva u kreiranju javnih politika

06

Umrežavanje

i razmena dobre prakse na regionalnom, prekograničnom i evropskom nivou